Με βάση τους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων και όπου απαιτείται από τις Ειδικές Διατάξεις, εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.

Το αυτόματο σύστημα καταιονηστήρων (SPRINKLERS) εγκαθίσταται κατόπιν μελέτης της Ευσταθίου και συνεργάτες, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/81 "Βασικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Αυτόματου Συστήματος Καταιονισμού Ύδατος".

Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό για την τροφοδοσία νερού (αντλίες, εφεδρική δεξαμενή νερού ή πιεστικό δοχείο ή/και σύνδεση με το υδροδοτικό δίκτυο της πόλης) και ξεχωριστό υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων, που καταλήγει σε ειδικές κεφαλές εκτόξευσης νερού, τους καταιονηστήρες.

Επίσης, το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει βάνα ελέγχου, βαλβίδα αντεπιστροφής, μετρητή πίεσης, συσκευή διαπίστωσης ροής νερού, συνδεδεμένης με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου και σύνδεση δοκιμής του συστήματος.

Σε κτίριο υψηλού βαθμού κινδύνου, η απόσταση μεταξύ των δύο κεφαλών καταιονηστήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα και η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια ανά κεφαλή να είναι 9 τ.μ. Στα υπόλοιπα κτίρια τα μεγέθη αυτά είναι 4,5 μέτρα και 12-20 τ.μ., αντιστοίχως.

Ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά των καυσίμων υλικών των χώρων, τοποθετούνται και άλλα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, αφρό, αλογονούχες ενώσεις, κ.λπ.

Όταν μερικές από τις παραπάνω ουσίες είναι επικίνδυνες για την υγεία των ατόμων (τοξικές, ασφυξιογόνες, κ.λπ.), επιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας, όπως:

Κατάλληλη σήμανση και αυτόματο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

Γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους, αναρτημένες σε εμφανή σημεία

Ορισμένες αναπνευστικές συσκευές για τα μέλη της ομάδας Πυρασφάλειας


Όπου απαιτείται εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης από τις Ειδικές Διατάξεις, είναι υποχρεωτική και η εγκατάσταση χειροκίνητων αναγγελτήρων πυρκαγιάς. Επίσης όπου απαιτείται από τις Ειδικές Διατάξεις αυτού του Κανονισμού ή άλλες πυροσβεστικές ισχύουσες διατάξεις, εγκαθίσταται μόνιμο δίκτυο για διοχέτευση άλλου πυροσβεστικού μέσου, εκτός από νερό, καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες ή άλλα φορητά μέσα πυρόσβεσης.