Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης περιλαμβάνουν τα δίκτυα συλλογής με βαρύτητα και τις εγκαταστάσεις υποδοχής (αντλιοστάσια) και επεξεργασίας (βιολογικός καθαρισμός, βενζινοσυλλέκτες, αμυλοσυλλέκτες, λιποσυλλέκτες και δεξαμενές εξουδετέρωσης) ομβρίων υδάτων και λυμάτων.

Προκειμένου να σχεδιαστεί μια εγκατάσταση αποχέτευσης:

Χρησιμοποιούνται ποιοτικά και αξιόπιστα υλικά επώνυμων κατασκευαστών για την άρτια λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος με σκοπό την ορθή λειτουργικότητα και τη μεγάλη αντοχή στο χρόνο καθώς και την ανοχή στις καιρικές συνθήκες και στις συνθήκες λειτουργίας.

Επιλέγεται ο τύπος των σωλήνων και αντλιών με τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση του έργου.

Οι διατομές των σωλήνων και οι παροχές των αντλιών προκύπτουν από αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.