Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, δεξαμενές αποθήκευσης, συγκροτήματα επεξεργασίας, συγκροτήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αντλιοστάσια και δίκτυα σωληνώσεων.
Εμείς στην Ευσταθίου και συνεργάτες προκειμένου να σχεδιαστεί μια εγκατάσταση ύδρευσης επιλέγουμε:

  Την ασφάλεια της εγκατάστασης με υλικά ποιότητας για τη διαφύλαξη της μέγιστης διάρκειας ζωής της

  Τον τρόπο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ενέργεια από λέβητες, ηλιακούς συλλέκτες, αντλίες θερμότητας ή από συνδυασμό τους, ανάλογα με τη χρήση και την ενεργειακή απόδοση του έργου

  Τη λύση για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα διανομής με επιλογή πιεστικών συγκροτημάτων και κυκλοφορητών βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης αλλά και ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού με αναμεικτικές βάνες ανάλογα με τη χρήση

  Τον τύπο των σωλήνων με τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για τη χρήση του έργου

  Τις διατομές των σωλήνων υπολογισμένες πάντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα