Ο υποσταθμός μέσης τάσης είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που απαιτείται για τη μετατροπή της τάσης από ένα δίκτυο μέσης τάσης ισχύος 20.000V σε δίκτυο χαμηλής τάσης 400V για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές.
Η Ευσταθίου και συνεργάτες έχοντας ήδη εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία αρκετούς υποσταθμούς διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τους κατάλληλους συνεργάτες για τη μελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή υποσταθμών μέσης τάσης οι οποίοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Πίνακα μέσης τάσης (κυψέλη) για την είσοδο των 20KV από το δίκτυο και τις αναχωρήσεις 20KV προς τους μετασχηματιστές (Μ/Σ) 20KV – 400V

Μετασχηματιστή 20KV – 400V, λαδιού ή ξηρού τύπου

Σύστημα προστασίας μετασχηματιστή (alarm-trip)

Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης 400V

Κατασκευή ικριωμάτων για την εγκατάσταση των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης

Σύνδεση ακροκιβωτίων μέσης τάσης

Σύνδεση καλωδίων χαμηλής τάσης

Τοποθέτηση πλέγματος τύπου Δάριγκ για την προστασία από την βηματική τάση

Τοποθέτηση ισοδυναμικών μπαρών γείωσης και σύνδεση των μεταλλικών μερών του υποσταθμού

Μετρήσεις και πιστοποιήσεις καλωδιακής υποδομής με διακριβωμένα και διαπιστωμένα όργανα κατάλληλα για μέτρηση μέσης τάσης

Συμβόλαιο ετήσιας συντήρησης υποσταθμού