Οι εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων περιλαμβάνουν τις γειώσεις, την αντικεραυνική προστασία, την παροχή ενέργειας, τους γενικούς πίνακες και τους υποπίνακες διανομής ισχύος και τις εγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών και κίνησης.

Προκειμένου να σχεδιαστεί μια εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων:

Επιλέγεται το σύστημα γείωσης και ισοδυναμικής προστασίας, όπως θεμελιακή γείωση

Γίνεται η εκτίμηση κινδύνου και επιλέγονται τα μέτρα αντικεραυνικής προστασίας.


Επιλέγονται οι πηγές τροφοδοσίας ενέργειας από υποσταθμούς, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συστήματα UPS, φωτοβολταϊκά συστήματα ή από συνδυασμό τους ανάλογα με την ισχύ της εγκατάστασης.


Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων γίνεται με κριτήρια τη βέλτιστη σχέση κατανάλωσης ισχύος - φωτεινής απόδοσης και την αισθητική τους και σε συνεργασία με αρχιτέκτονα όπου αυτό απαιτείται.

Ο αριθμός και η θέση των ρευματοδοτών επιλέγεται με βάση τη χρήση και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, ενώ οι παροχές των κινητήρων προκύπτουν από τα στοιχεία ισχύος που υπολογίζονται κατά αντιστοιχία.

Η επιλογή των υλικών των πινάκων και οι υπολογισμοί καλωδίων, φορτίων γραμμών και στάθμης τριφασικού βραχυκυκλώματος γίνονται βάση του ΕΛΟΤ HD384.

Τα μονογραμμικά σχέδια των πινάκων περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και το σώμα των πινάκων με κατάλληλη σήμανση.

Οι σχάρες καλωδίων υπολογίζονται βάση το βάρος, τη χωρητικότητα και τις κλιματολογικές συνθήκες που θα έχουν στα εκάστοτε σημεία εγκατάστασής τους.