Οι εγκαταστάσεις αυτόματου ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν τα συστήματα Building Management System (BMS) και KNX-EIB Βus.

Η Ευσταθίου και συνεργάτες θα σας εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους σε εργατοώρες.

Στην εταιρεία μας προκειμένου να σχεδιαστεί μια εγκατάσταση:

Καταγράφονται όλες οι λειτουργίες που θα ελεγχθούν αυτόματα, επί παραδείγματι στην περίπτωση της θέρμανσης-ψύξης-αερισμού καταγράφεται ο έλεγχος παραγωγής θερμού-ψυχρού νερού, ΚΚΜ, FCU και κυκλοφορητών, στην περίπτωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων καταγράφεται ο έλεγχος αντλιοστασίων, πιεστικών συγκροτημάτων, δεξαμενών, κυκλοφορητών, επεξεργασίας νερού χρήσης, επεξεργασίας ακαθάρτων ενώ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταγράφονται ο έλεγχος φωτισμού, φορτίων, μεταγωγής, παροχές κλπ.

Καταγράφονται όλα τα μεγέθη που θα παρακολουθούνται, όπως θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα, πίεση και διαφορική πίεση αέρα, θερμοκρασία, ροή, στάθμη, πίεση και διαφορική πίεση υγρού, φωτεινότητα, παρουσία, κίνηση, κλιματικά δεδομένα, υγρασία, δόνηση, και ηλεκτρικά μεγέθη καθώς και όλα τα σήματα που θα απαιτηθούν.

Επιλέγεται το σύστημα ή και ο συνδυασμός τους ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τη χρήση του έργου καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός από επώνυμους κατασκευαστές με τεχνικοοικονομικά κριτήρια.

Με τις παραπάνω παραμέτρους και δίδοντας μεγάλη βάση στις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη, η Ευσταθίου και συνεργάτες πρωτοπορεί και εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα μου μας δίνει η τεχνολογία για να κάνουμε ποιοτικότερο και πιο υγειές το περιβάλλον εργασίας ή διαμονής.