Διαρκής παρακολούθηση εγκατάστασης και μετρήσεων λογισμικού

Αξιολόγηση απόδοσης εξοπλισμού

Άμεση ενημέρωση υπερβάσεων προκαθορισμένων ορίων ή διακοπών

Εντοπισμός βλαβών

Παραγωγή και αξιολόγηση αναφορών

Προτάσεις αλλαγής ή βελτίωσης εξοπλισμού και συσκευών

Οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού ωφελειών

Εκπαίδευση προσωπικού και εργαζομένων

Διαρκής υποστήριξη και συμβουλευτική διαδικασία