Οι έλεγχοι και πιστοποιήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων υλοποιούνται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια:

    1ο στάδιο > έλεγχος & επαλήθευση μελέτης της Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

    2ο στάδιο > έλεγχος & πιστοποίηση της καταλληλότητας/ συμμόρφωσης των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, υλικών και εξοπλισμού πριν την κατασκευή του έργου.

    3ο στάδιο > έλεγχος & επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης καθώς και έλεγχος και & πιστοποίηση ολόκληρης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης/ κατασκευής του έργου.

    4ο στάδιο > επαλήθευση & πιστοποίηση της εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση του έργου και τη σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ.


Λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έλεγχο Φ/Β εγκαταστάσεων:

  Έλεγχος & πιστοποίηση βάσεων στήριξης Φ/Β συστημάτων βάσει των Ευρωκωδικών 1, 3 & 9 και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (Ε.Α.Κ. 2000).

  Έλεγχος & πιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του έργου με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και βάσει της τελικής μελέτης εφαρμογής.

  Έλεγχος της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και ανασκόπηση της μελέτης εγκατάστασης ως προς την αναμενόμενη οικονομική απόδοση του συστήματος.

  Δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την παραλαβή των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο και πλήρης ανασκόπηση των συνοδευτικών τους εγγράφων με σκοπό τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές

  Επαλήθευση ηλεκτρολογικών μεγεθών της εγκατάστασης βάσει μελέτης και των απαιτήσεων των προτύπων ΕΝ 62446:2009 και ΗD 384 (π.χ. έλεγχος θεμελιακής γείωσης, αντικεραυνικής προστασίας,…)