Το μεγαλύτερο βάρος οικονομικής και τεχνικής φύσεως στην εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου δίδεται από τους επενδυτές στα φωτοβολταϊκά πλαίσια και τους
Inverter.

H Ευσταθίου και συνεργάτες δίνει την ίδια βαρύτητα και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση διότι όλα είναι αλληλένδετα.

Όσο καλής ποιότητας και απόδοσης να είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα των Inverter και των φωτοβολταϊκών πλαισίων που έχει  επιλεγεί από τον επενδυτή, εάν η μελέτη και η εκτέλεση της  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι λανθασμένη ή μερικώς εκτελεσμένη δε θα έχουμε ποτέ τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το ότι ένα πάρκο παραδίδεται και λειτουργεί δεν είναι το μόνο μέλημα μας. Το ορθό αποτέλεσμα για εμάς είναι να λειτουργεί και να αποδίδει στο μέγιστο.

Γι αυτόν το λόγο σκοπός μας είναι να τεκμηριώσουμε στους πελάτες μας πόσα μπορεί να χάσει και πόσα μπορεί να κερδίσει από μια ορθή μελέτη και εκτέλεση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  δίνοντας την ίδια βαρύτητα με αυτή της επιλογής των πλαισίων και των Inverter. 


Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτεί τη χρήση καλωδίων DC και AC για τη μεταφορά τις παραγόμενης ισχύoς. Επίσης απαιτεί καλώδια και υλικά γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας καθώς και καλώδια για τη μεταφορά σημάτων και για τα συστήματα ασφαλείας.

DC καλώδια χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των πάνελ μεταξύ τους και για τη σύνδεση των στοιχειοσειρών (string) με τις εισόδους του Ιnverter. Τα χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω:

Είναι διατομής 6mm2.  

Το αγώγιμο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός.

Το καλώδιο είναι εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας για το καλώδιο σύνδεσης των Φ/Β πλαισίων είναι από -400C έως +1000C.

H πολικότητα των καλωδίων πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη όπως και τα σημεία σύνδεσής τους στις ηλεκτρικές συσκευές του Φ/Β συστήματος.
 
Είναι πολύκλωνα για να μπορούν να μεταφέρουν την ένταση του ρεύματος που παράγεται με ασφάλεια, χωρίς απώλειες και χωρίς να αναπτύσσουν μεγάλες θερμοκρασίες.

AC καλώδια ισχύος τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) κατασκευασμένα σύμφωνα µε το VDE-0271 χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των Inverter με τη ΔΕΗ. Οι διατομές των καλωδίων και αγωγών θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η πτώση τάσης, σε συνθήκες NOCT και σε τάση MPP, από την έξοδο των Φ/Β Πλαισίων μέχρι και τους αναστροφείς να είναι μικρότερη του 1%. Επίσης για πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 100kwp απαιτούνται και καλώδια Ισχύος Μέσης Τάσης XLPE για την διασύνδεση του υποσταθμού με την ΔΕΗ.

Για την ασφάλεια – προστασία  του πάρκου εγκαθίσταται περιμετρική γείωση με αγωγό ή ταινία περιμετρικά των τραπεζιών και όλα τα τραπέζια συνδέονται με την περιμετρική γείωση ισοδυναμικά. Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων) πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC (EN) 62305 – 3 για Επίπεδο Προστασίας ΙΙΙ.

Επίσης στους πίνακες DC και στους πίνακες AC που τοποθετούνται κρίνεται απαραίτητη η παρουσία κυκλωμάτων ασφαλείας από την υπέρταση.

Για την αντικεραυνική προστασία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου χρησιμοποιούνται συλλεκτήριες ακίδες τύπου Franklin οι οποίες γειώνονται είτε μέσω των βάσεων στήριξης είτε απευθείας με την περιμετρική γείωση ανάλογα με τον τύπο της εγκατεστημένης βάσης.

H μεταφορά των σημάτων, από τους Inverter και από τους αισθητήρες παρακολούθησης θερμοκρασιών, ανέμου και ηλιακής ακτινοβολίας και τους μετρητές στιγμιαίας παραγωγής και παρακολούθησης του πάρκου,  πραγματοποιείται με καλώδια UTP για τη μετάδοση εικόνας από τις κάμερες και LIYCY(TP).  

Όλα τα υλικά που εγκαθιστούμε σε μία φωτοβολταϊκή μονάδα διαθέτουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και τηρούν όλες τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που διέπουν το ελληνικό αλλά και το Ευρωπαϊκό δίκαιο.