Κάθε στάδιο της κατασκευή ενός Φ/Β πάρκου είναι πολύ σημαντικό. Η προετοιμασία του οικοπέδου δεν πρέπει να υποβαθμίζεται.


Η διαμόρφωση του οικοπέδου για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού  σταθμού περιλαμβάνει προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια, να διευκολύνεται η εγκατάσταση των συστημάτων στήριξης των φωτοβολταϊκών  πλαισίων και του υπόλοιπου εξοπλισμού,  σύμφωνα με το σχέδιο οριοθέτησης των βάσεων και των πλαισίων.

Πριν από κάθε άλλη επέμβαση προηγείται απαραίτητα αφαίρεση φυτικής γης και ισοπέδωση του εδάφους σε όλη την έκταση του γηπέδου (10-30 εκ βάθος) με τη χρήση κατάλληλων χωματουργικών μηχανημάτων σύμφωνα με την φυσική κλήση του εδάφους.

Σε ειδικές περιπτώσεις γηπέδων λόγω τοπικών συνθηκών και μετά από κατάλληλη μελέτη , μπορεί να γίνουν επιπλέον χωματουργικές εργασίες, όπως εσωτερική οδοποιία, αποστραγγιστικά έργα, δημιουργία πρανών, επίστρωση με χαλίκι 3A.

Για την ασφάλεια του πάρκου τοποθετείται περίφραξη από συρματόπλεγμα και πόρτα, συρόμενη ή ανοιγόμενη, διπλού ανοίγματος, συνολικού μήκους 5 μέτρων.
Το συρματόπλεγμα στηρίζεται σε  μεταλλικούς πάσσαλους (ορθοστάτες)  γαλβανισμένους που τοποθετούνται σε απόσταση 2,5 μέτρων μεταξύ τους σε υποδοχές εντός του εδάφους σε βάθος 50cm και πληρώνονται με σκυρόδεμα.

Σε πάρκα άνω των 100Kw όπου και απαιτείται υποσταθμός  εγκαθίσταται  βάση για το κιόσκι του υποσταθμού από οπλισμένο σκυρόδεμα βάση της  σχετικής μελέτης για την στατική και μηχανική αντοχή αυτής σύμφωνα με το βάρος του υποσταθμού , τις τοπικές καιρικές συνθήκες και την στατικότητα του εδάφους.